კონფიდენციალურობა

შპს „ევროლაინი“ - სუპერმარკეტების ქსელი „ჯორჯიტა“ („ჩვენ“, „ვებგვერდი“) იღებს ვალდებულებას, დაიცვას თქვენი კონფიდენციალობა და თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება. წინამდებარე „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ ქვეყნდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად და განმარტავს, თუ როგორ ვახორციელებთ ჩვენი რეგისტრირებული მომხმარებლების („მომხმარებელი“, „თქვენ“, „თქვენი“) პერსონალური მონაცემების და განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებას, გაზიარებას და დაცვას.
თუ „თქვენ“ არ ეთანხმებით მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გაზიარების და დაცვის იმ მეთოდებს, რომლებიც აღწერილია „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში“, არ გამოიყენოთ ვებგვერდის სერვისები.
 • ამ „ვებგვერდის“ გამოყენება ჩაითვლება იმის ნიშნად, რომ „თქვენ“ წაიკითხეთ, გაიგეთ და დაეთანხმეთ „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკით“ განსაზღვრულ მეთოდებსა და პოლიტიკას და თანახმა ხართ, „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ სავალდებულო იყოს თქვენთვის.
 • წინამდებარე დოკუმენტის წაკითხვის შემდეგ „თქვენ“ ეთანხმებით „თქვენი“ პერსონალური მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და გამჟღავნების იმ მეთოდებს, რომლებიც აღწერილია „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში“.
 •  თუ „ვებგვერდს“ იყენებთ სხვა ადამიანის სახელით (მაგალითად, თქვენი შვილის), „თქვენ“ აცხადებთ, რომ უფლებამოსილი ხართ, (I) ამ ადამიანის სახელით აღიაროთ „მონაცემთა დაცვის  პოლიტიკა“ და (II) ამ ადამიანის სახელით დაეთანხმოთ მის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავების, გაზიარების და დაცვის იმ მეთოდებს, რომლებიც აღწერილია „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში“.
 1. პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება
ჯორჯიტა აგროვებს და ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია, რომ მოგაწოდოთ „სერვისები“ და საუკეთესო გზით დავაკმაყოფილოთ „თქვენი“ საჭიროებები, მივიღოთ გამოხმაურება მომსახურებასთან დაკავშირებით, ასევე, სტატისტიკური ანალიზისა და ბიზნესის კვლევისთვის მხოლოდ აგრეგირებული ან დეიდენტიფიცირებული ფორმით.
ჩვენ პატივს ვცემთ „თქვენს“ კონფიდენციალობას და ამიტომ, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემები:
 ა. მუშავდება კანონიერად, სამართლიანად და გამჭვირვალედ;
ბ. გროვდება მკაფიო, კონკრეტული და ლეგიტიმური მიზნებისთვის და მხოლოდ ამ მიზნების შესაბამისად;
გ. არის იმ მიზნების ადეკვატური, რელევანტური და არ არის გადაჭარბებული იმ მიზნებისთვის, რომელთათვისაც მუშავდება;
დ. არის ზუსტი და, საჭიროების შემთხვევაში, ხდება მათი განახლება;
ე. ინახება ისეთი ფორმით, რაც მონაცემთა სუბიექტების იდენტიფიცირების შესაძლებლობას იძლევა იმ ვადის განმავლობაში, რომელიც აუცილებელია მიზნებისთვის, რისთვისაც ეს მონაცემები მუშავდება.
 
„თქვენ“ ეთანხმებით ზემოხსენებული მიზნებისთვის ასეთი ინფორმაციის შეგროვებას და დამუშავებას ჯორჯიტას მიერ. ინფორმაცია, რომელსაც „თქვენგან“ შევაგროვებთ და დავამუშავებთ, შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგს
 • „თქვენი“ სახელი და გვარი;
 • მოწყობილობა, რომელსაც „ვებგევრდისთვის“ იყენებთ;
 • თქვენი საცხოვრებელი მისამართი (ქვეყანა, ქალაქი და მისამართის სხვა დეტალები);
 • საკონტაქტო მონაცემები (როგორებიცაა, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი);
 • დემოგრაფიული მონაცემები (როგორებიცაა, „თქვენი“ სქესი და დაბადების თარიღი);
 • „თქვენი“ პირადობის მოწმობის ან რომელიმე სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი და მისი გამცემი ქვეყანა;
 • ინფორმაცია დაგროვების ბარათების შესახებ;
 • სადებეტო/საკრედიტო ბარათის პირველი 6 ან/და ბოლო 4 ნომერი, ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი და ოპერაციის უნიკალური კოდი;
 • ვებგვერდის მეშვეობით შეძენილი პროდუქციის შესყიდვის იტორია;
 • ვებგევრდის მეშვეობით შესყიდული „სერვისების“/პროდუქტების ღირებულების გადახდის ოპერაციები;
 1. კონფიდენციალობის გარანტიები
2.1. „თქვენ“ პასუხისმგებელი ხართ იმ ინფორმაციის სიზუსტეზე, რომელსაც გვაწვდით, როგორიცაა „თქვენი“ საკონტაქტო მონაცემები ანგარიშის რეგისტრაციისას. „თქვენი“ პერსონალური ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გაასწოროთ, წაშალოთ უზუსტობა ან შეიტანოთ მასში ცვლილება. ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, შეძლებისდაგვარად სწრაფად შევიტანოთ მოთხოვნილი ცვლილებები იმ დროისთვის მოქმედ ჩვენს მონაცემთა ბაზებში. თუ „თქვენ“ მიერ მოწოდებული რაიმე ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, არ არის ზუსტი, მოძველებული ან არასრულია (ან აღარ შეესაბამება სინამდვილეს, აღარ არის ზუსტი, მოძველდა ან არასრული გახდა), ანდა ჯორჯიტას საფუძვლიანი ეჭვი აქვს, რომ „თქვენ“ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, არ არის ზუსტი, მოძველებული ან არასრულია, ჩვენ შეიძლება შეგიწყვიტოთ „თქვენთვის“ „სერვისების“ მოწოდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
2.2. თუ „თქვენ“ გსურთ „თქვენი“ ანგარიშის დეაქტივაცია ან გაუქმება ანდა გვთხოვთ, აღარ გამოვიყენოთ „თქვენი“ ინფორმაცია „თქვენთვის“ „სერვისების“ მოსაწოდებლად, დაგვიკავშირდით ელექტრონული ფოსტის ამ მისამართის info@euro-line.ge  მეშვეობით. ჩვენ გვაქვს უფლება, შევინახოთ „თქვენი“ ინფორმაცია მანამ, სანამ აქტიურია „თქვენი“ „სერვისების“ ანგარიში და საჭიროა „თქვენთვის“ „სერვისების“ მოწოდება. ასეთ ინფორმაციას არ შევინახავთ იმ ვადაზე მეტ ხანს, რაც საჭირო იქნება იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც ეს ინფორმაცია შესაძლოა კანონიერად გამოვიყენოთ ან სხვაგვარად მოითხოვდეს იმ დროს მოქმედი კანონი. შესაძლოა მოვახდინოთ „თქვენი“ მონაცემების დეიდენტიფიცირება და აგრეგირება და შემდეგ შენახვა, თუ დაგვჭირდა ჩვენი სერვისების უფრო ეფექტიანად მიწოდებისთვის, მაგრამ დეიდენტიფიცირებულ მონაცემებს ჩვენ გამოვიყენებთ მხოლოდ ანალიტიკური/სტატისტიკური მიზნებისთვის. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ „თქვენ“ მიერ თანხმობის გამოხმობის ან ანგარიშის გაუქმების შედეგად ჯორჯიტა ვეღარ მოგაწოდებთ „სერვისებს“ ან შეწყვეტს „თქვენთან“ ნებისმიერ ურთიერთობას.
2.3. თუ არ გსურთ, მიიღოთ სარეკლამო და მარკეტინგული  კატეგორიის ინფორმაცია სერვისების შესახებ, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ წერილი შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@euro-line.ge
2.4.  თუ  პროდუქტების ღირებულებას სადებეტო/საკრედიტო ბარათით გადაიხდით, ჩვენ შევაგროვებთ ასეთი „მომხმარებლის“ საკრედიტო ბარათის ნომერს და/ან საფინანსო ინსტიტუტის სხვა ინფორმაციას, როგორებიცაა საბანკო ანგარიშის ნომრები და ამ ინფორმაციას გამოვიყენებთ გადასახდელის დარიცხვის და გადახდის ოპერაციებისთვის, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ასეთი საკრედიტო ბარათის ნომერს და ინფორმაციას გამოვიყენებთ მესამე მხარეებთან და გავუმჟღავნებთ მათ, როდესაც ეს საჭიროა ასეთი დარიცხვის ოპერაციის დასასრულებლად. თუმცა, საკრედიტო ინფორმაციის გადამოწმებას ახორციელებს მხოლოდ „მომხმარებელი“ ავტორიზაციის გზით. „მომხმარებლის“ საკრედიტო/სადებეტო ბარათის მონაცემებით ოპერაციები ხორციელდება ქსელებს შორის დადასტურებული გადახდის ჭიშკრების, ე.წ. გეითვეიების  უსაფრთხო საიტებით, რომლებიც ციფრულად არის კოდირებული, რაც უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის ზრუნვას ამჟამად არსებული ტექნოლოგიებით.
2.5. „მომხმარებელს“ შესაძლებელია ჰქონდეს შეზღუდული წვდომა „სერვისებთან“ (მაგ.: ძიება) პირადი ნომრის და სხვა პერსონალური  ინფორმაციის მიწოდების გარეშე.      იმისთვის რომ ჩვენი „ვებგვერდის“ ყველა ფუნქცია და უპირატესობა გამოიყენოს, „მომხმარებელმა“ უნდა  მოგვაწოდოს პირადი ნომერი და სხვა შესაბამისი მონაცემი, რომლებსაც დადასტურებისთვის მიმოვცვლით ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან/“პროვაიდერებთან“.
2.6. „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ ვრცელდება „ვებგვერდზე“, კომპიუტერულ პროგრამაზე, პროდუქტებსა და სერვისებზე, რომლებსაც ფლობს და აკონტროლებს ჯორჯიტას მფლობელი სს გეფა (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული და მოქმედი იურიდიული პირი, კომპანიის # 201991229). „თქვენ“ მიერ „სერვისების“ გამოყენებასა და წვდომაზე ვრცელდება „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“, ჩვენი პირობები და სხვა პოლიტიკა. ჯორჯიტა არ ახორციელებს კონტროლს იმ საიტებზე, რომლებიც ძიების შედეგად ან ბმულების სახით გამოჩნდება მის „სერვისებში“. ამ სხვა საიტებმა შესაძლოა თავიანთი მოკლე საინფორმაციო ფაილები (ე.წ. ქუქი-ფაილები) ან სხვა ფაილები განათავსონ „მომხმარებლის“ მოწყობილობაზე, შეაგროვონ მასზე ინფორმაცია ან მოსთხოვონ „მომხმარებელს“ პერსონალური ინფორმაცია, რაზეც ჯორჯიტა პასუხს არ აგებს. შესაბამისად, ჯორჯიტა არ იძლევა გარანტიას ასეთი ვებგვერდების მონაცემთა დაცვის მეთოდების და მათზე განთავსებული ინფორმაციის, მონაცემების, ტექსტის, პროგრამის, ხმის, ფოტოების, გრაფიკების, ვიდეოების, გზავნილების ან სხვა მასალის სიზუსტის, სანდოობის ან ხარისხის თაობაზე. თუ გადაწყვეტთ, ეწვიოთ მიბმულ მესამე მხარის ვებგვერდს, ამაზე მთლიან რისკს „თქვენ“ იღებთ. ჯორჯიტა მოუწოდებს „მომხმარებელს“, წაიკითხოს მესამე მხარეების მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა.
2.7. ჯორჯიტა ატარებს უსაფრთხოების სათანადო ზომებს და პროცედურებს, რომ დაიცვას მის კონტროლქვეშ არსებული პერსონალური მონაცემები არაუფლებამოსილი წვდომისგან, არასწორი გამოყენებისა და გამჟღავნებისგან, არაუფლებამოსილი მოდიფიცირებისა და უკანონო განადგურებისგან ან შემთხვევით დაკარგვისგან. თუმცა, ჯორჯიტა არ არის პასუხისმგებელი „მომხმარებლის“ რაიმე ზარალზე, რომელიც მას მიადგა „მომხმარებლის“ იმ ელექტრონულ მოწყობილობაზე არაუფლებამოსილი წვდომის შედეგად დაკარგული ან მოპარული მონაცემების გამო, რომლითაც „მომხმარებელი“ იღებს „სერვისებს“.
2.8. ჯორჯიტა ატარებს უსაფრთხოების სათანადო ზომებს და პროცედურებს  და აქვს სრულყოფილი დოკუმენტირებული საინფორმაციო უსაფრთხოების პროგრამა და საინფორმაციო უსაფრთხოების პოლიტიკა, სადაც განსაზღვრულია მენეჯერული, ტექნიკური, საოპერაციო და ფიზიკური უსაფრთხოების კონტროლის ზომები, რომლებიც შეგროვილი ინფორმაციის და ჩვენი ბიზნესის ბუნების თანაზომადია.
2.9. ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით კონფიდენციალობის და მონაცემების დაცვის „თქვენს“ უფლებას და გარდა ამ „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკით“ განსაზღვრული შემთხვევებისა, „თქვენს“ პერსონალურ ინფორმაციას  გავამჟღავნებთ მხოლოდ მაშინ, თუ ამას მოითხოვს კანონი, ზედამხედველობითი ორგანო ან სამართალდამცავი ორგანო, ანდა თუ ჯორჯიტა, თავისი შეხედულებით, ჩათვლის საჭიროდ საკუთარი უფლებების ან სხვათა უფლებების დასაცავად, ადამიანებისა და ქონებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად, თაღლითობასა ან საკრედიტო რისკთან საბრძოლველად, ან „გამოყენების პირობების“ ასამოქმედებლად ან გამოსაყენებლად.
2.10. იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც იქნება საჭირო „მომხმარებლებისთვის“ „სერვისების“ გასაწევად, ჯორჯიტა ინფორმაციას მიაწოდებს კონტრაქტორებს, რომლებიც მუშაობენ ჯორჯიტას სახელით ან ჯორჯიტასთან „ვებგვერდის“ ექსპლუატაციაზე. ასეთ შემთხვევაში, „თქვენ“ გვაძლევთ ნებართვას,  „თქვენი“ პერსონალური ინფორმაცია მხოლოდ ამ მიზნით გავუმხილოთ კონტრაქტორებს.
2.11. ჩვენ ხელმისაწვდომს ვხდით „მომხმარებლის“ ყველა ინფორმაციას ჩვენი თანამშრომლების, აგენტების ან პარტნიორებისა და მესამე მხარეებისთვის მხოლოდ სამსახურებრივი აუცილებლობის საფუძველზე და ვაკისრებთ ჩვენს თანამშრომლებს კონფიდენციალობის მკაცრი დაცვის ვალდებულებას.
 1. ცვლილებები მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში
ჩვენ გვაქვს უფლება, ნებისმიერ დროს განვაახლოთ „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“. იმ შემთხვევაში, თუ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა „მომხმარებლის“ იდენტიფიცირებადი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაში ან „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში“, ჩვენ ისე განვათავსებთ შეტყობინებას „ვებგევრდზე“, რომ შეძლოთ მათი გაცნობა „სერვისების“ მოხმარების გაგრძელებამდე. თუ „თქვენ“ წინააღმდეგი იქნებით პირობებში რაიმე ცვლილების და აღარ ისურვებთ „სერვისების“ მიღებას, „თქვენი“ ანგარიშის დეაქტივაციისთვის დაგვიკავშირდით info@euro-line.ge-ზე. თუ სხვაგვარად არ იქნა განსაზღვრული, ჩვენი ახლანდელი „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ ეხება ყველა ინფორმაციას, რომელიც ჯორჯიტას აქვს „თქვენსა“ და „თქვენი“ ანგარიშის შესახებ.
 1. თანხმობა წინამდებარე პოლიტიკაზე
„თქვენ“ აღიარებთ, რომ წინამდებარე „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა“ წარმოადგენს „ვებგვერდის და სერვისების გამოყენების პირობების“ ნაწილს და უპირობოდ აცხადებთ, რომ თუ „ვებგვერდის“ და მისი „სერვისების“ „მომხმარებელი“ გახდებით „თქვენ“ (i) ეთანხმებით „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას“ და (ii) ეთანხმებით ჯორჯიტას მიერ „თქვენი“ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებას, შეგროვებას, დამუშავებასა და/ან გამჟღავნებას იმ ფორმით და იმ მიზნებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკასა“ და „მომხმარებლის პირობებში“.
 1. მისამართი კონფიდენციალობის და მონაცემთა დაცვის უფლების თაობაზე კითხვებისთვის
თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ წინამდებარე „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის“ ან თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენების და გამჟღავნების მეთოდების შესახებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე  info@euro-line.ge. ჩვენ გამოვიყენებთ სათანადო ძალისხმევას, რომ სწრაფად გიპასუხოთ ნებისმიერ თხოვნაზე, შეკითხვასა ან წუხილზე, რომელიც შესაძლოა გქონდეთ ჩვენს მიერ „თქვენი“ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
 
გარკვეულ შემთხვევებში, „თქვენ“ გაქვთ მონაცემთა დაცვის შემდეგი უფლებები:
 • იმ ინფორმაციის წვდომის, განახლების ან წაშლის უფლება, რომელიც ჩვენ „თქვენზე“ გვაქვს. ნებისმიერ დროს, როცა შესაძლებელია, „თქვენ“ შეძლებთ ნახოთ, განაახლოთ „თქვენი“ „პერსონალური მონაცემები“ ან ითხოვოთ მათი წაშლა, „თქვენი“ ანგარიშის პარამეტრების სექციაში. თუ თავად არ შეგიძლიათ ამ ქმედებების განხორციელება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ დახმარებისთვის.
 • შესწორების უფლება. „თქვენ“ გაქვთ უფლება, შეასწოროთ „თქვენი“ ინფორმაცია, თუ ის არ არის სწორი ან სრული.
 • თანხმობის გამოხმობის უფლება. „თქვენ“ ასევე გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს  გამოიხმოთ „თქვენი“ თანხმობა, სადაც  ჯორჯიტას ესაჭიროება „თქვენი“ თანხმობა „თქვენი“ პერსონალური ინფორმაციის დასამუშავებლად. თუ „თქვენ“ აღარ გსურთ, რომ ჯორჯიტამ დაამუშაოს „თქვენი“ პერსონალური ინფორმაცია, დაგვიკავშირდით info@euro-line.ge-ზე. თანხმობის ასეთი გამოხმობა გამოიწვევს „თქვენი“ ვებგვერდის ანგარიშის შეწყვეტას.
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ თხოვნაზე რეაგირებამდე, ჩვენ გვაქვს უფლება, მოგთხოვოთ „თქვენი“ პირადობის დადასტურება.