წესები და პირობები

1. პირობების ხასიათი და გამოყენება
1.1.        სანამ ამ ვებგვერდის გამოყენებას გადაწყვეტთ, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ  პირობებს („პირობები”) და მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას („მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა”), რომლებიც შეგიძლიათ იხილოთ შპს „ევროლაინის“ - ბრენდსახელით „ჯორჯიტას“ ვებგვერდზე https://georgita.ge/ წინამდებარე „პირობები” და „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა” ერთობლივად წარმოადგენს „თქვენსა“ და „ჯორჯიტას“- ს შორის გაფორმებულ იურიდიულ დოკუმენტს („ხელშეკრულება”) მომსახურების გამოყენებასთან დაკავშირებით (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ). შპს „ევროლაინის“-ს (ს/კ 402025036) მფლობელია სს „გეფა“ (იურიდიული პირი, რომელიც შეიქმნა და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომრით 201991229).
1.2.        წინამდებარე „ხელშეკრულება“ ეხება იმ სერვისებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ან გახდება ხელმისაწვდომი ჯორჯიტას ვებგვერდზე (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „ვებგვერდი“ ან „ჩვენ“), რომელსაც უფასოდ სთავაზობენ მომხმარებლებს (შემდგომში მოხსენიებულს, როგორც „საბოლოო მომხმარებელი” ან „ თქვენ”) („მომსახურება”), რაშიც შედის:
1.2.1      სასურველი პროდუქტების ძებნა;
1.2.2      დაგროვების ბარათების/ქულების ჩვენების შესაძლებლობა ;    
1.3.        „მომსახურება” დროდადრო შეიძლება შეიცვალოს „ჯორჯიტას“ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით, ხოლო „ხელშეკრულება” გავრცელდება თქვენს მიერ „ვებგვერდის“ გამოყენებაზე მომსახურების მიღების მიზნით, აგრეთვე ყველა სახის ინფორმაციაზე, რომელსაც „თქვენ“ „ვებგვერდს“ აწვდით ნებისმიერ დროს.
1.4.        წინამდებარე „ხელშეკრულება” განსაზღვრავს პირობებს, რომლითაც თქვენ საშუალება გეძლევათ გამოიყენოთ „ვებგვერდი“ და აღწერს იმ გზას, თუ როგორ უნდა მოვექცეთ „თქვენს“ ანგარიშს, როდესაც რეგისტრირებული ხართ, როგორც ჯორჯიტას მომხმარებელი. თუ „ხელშეკრულების“ რომელიმე ნაწილთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაგვიკავშირდით ელექტრონულ მისამართზე info@euro-line.ge.
1.5.        „სერვისით“ სარგებლობის მიზნით „ვებგვერდის”  სარგებლობის შემთხვევაში, თქვენ უპირობოდ ეთანხმებით ამ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებულ ყველა პირობას, „პირობებს”  და „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას” (http://georgita.ge/terms), როგორც ეს მოცემულია “ვებგვერდზე”, და ადასტურებთ, რომ დაიცავთ მათ. წინამდებარე „ხელშეკრულება” ჩაანაცვლებს ყველა ადრინდელ პირობას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც მანამდე გაგაცნეს „ვებგვერდის” ფარგლებში მომსახურების მიღების მიზნით. ნებისმიერი „სერვისით“ სარგებლობის შემთხვევაში  თქვენ ადასტურებთ ამ შეთანხმების პირობების მიღებას.
1.6.        უფლებას ვიტოვებთ „ხელშეკრულების“ ნებისმიერი ნაწილი ნებისმიერი მიზეზით შევცვალოთ ან შევწყვიტოთ ნებისმიერ დროს და ინფორმაცია ასეთი ცვლილებების შესახებ ვებგვერდზე ინფორმაციის გამოქვეყნებით ან სმს შეტყობინების მეშვეობით მოგაწოდოთ, ხოლო თქვენ რეგულარულად უნდა იკითხოთ „ხელშეკრულება.“ თქვენს მიერ „აპლიკაციის“ გამოყენება  ყოველი ამგვარი ცვლილების შემდეგ ნიშნავს თანხმობას, რომ დაიცავთ შესწორებულ „ხელშეკრულებას“ და ვალდებული იქნებით მის ფარგლებში.
1.7.        თქვენ აცნობიერებთ, რომ ამ „ხელშეკრულებით“ დაგეკისრებათ ვალდებულება „ჩვენს“ მიერ შემოთავაზებული ნებისმიერი „სერვისით“ სარგებლობისთვის. თუ არ ეთანხმებით „ხელშეკრულების“ რომელიმე ნაწილს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ „ვებგვერდი“ და არ ისარგებლოთ რომელიმე მომსახურებით.
1.8.        თქვენი წვდომა „ვებგვერდზე“ და მომსახურებაზე განისაზღვრება მხოლოდ „ჯორჯიტას“  შეხედულებისამებრ.
1.9.        „ხელშეკრულება“ შედგენილია და რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 1. გამოყენების პირობები
2.1.        უნდა იყოთ 18 წლის ან უფროსი ასაკის, რათა დარეგისტრირდეთ, მიიღოთ „სერვისები“. დარეგისტრირებით,  და „ვებგვერდის“ გამოყენებით  თქვენ უცხადებთ და გარანტიას აძლევთ „ჯორჯიტას, რომ ხართ 18 წლის ან უფროსი ასაკის, და გაქვთ უფლება, უფლებამოსილება და შესაძლებლობა, გამოიყენოთ “ვებგვერდი“ და „სერვისები“, რომლებიც ხელმისაწვდომია „ვებგვერდის“ საშუალებით, აგრეთვე თანხმდებით შეასრულოთ ეს „ხელშეკრულება“.
2.2.        მომხმარებელს ვებგვერდზე შესვლა შეუძლია მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით.      
 1. გამოყენების პირობები
3.1.1      ტერმინები „პერსონალური ინფორმაცია“ და „მონაცემთა განსაკუთრებული კატეგორიები“ განსაზღვრულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და ასახულია „მონაცემთა დასცვის პოლიტიკაში“ (http://georgita.ge/terms)
3.1.2      მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს და გაიაზროს „კონფიდენციალურობის პოლიტიკა,“ რათა მისთვის, სხვა საკითხებთან ერთად, ცნობილი გახდეს:
3.1.2.1  ინფორმაციის შეგროვების ფაქტი;
3.1.2.2  ინფორმაცის შეგროვების მიზანი;
3.1.2.3  ინფორმაცის შეგროვების და შენახვის ხასიათი; და
3.1.2.4  მომხმარებლების სხვადასხვა უფლებები ამგვარ ინფორმაციასთან მიმართებაში.
3.1.3      მომხმარებელი პასუხისმგებელია საკუთარ ანგარიშზე წვდომის ინფორმაციის და პაროლის კონფიდენციალურობის დაცვაზე, თუ მომხმარებელი დარეგისტრირებულია „ვებგვერდზე“. მომხმარებელი პასუხისმგებელია საკუთარი ანგარიშის და პაროლის ყველა გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ეს ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ. მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ჯორჯიტას თავისი ნებისმიერი ანგარიშის ან პაროლის ფაქტობრივი ან სავარაუდო უნებართვო გამოყენების შესახებ. ამასთან ერთად, ჯორჯიტა არ იქნება პასუხისმგებელი ზარალისთვის, რომელიც თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენებით მოგადგებათ, თქვენ კი შეიძლება პასუხისმგებლობა დაგეკისროთ გეფა-ს ან სხვა რომელიმე მხარის ზარალის გამო, შესაბამისი ვითარების მიხედვით, რომელიც თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენების გამო წარმოიშობა.
3.1.4      თუ მომხმარებლის მიერ მოწოდებული რაიმე ინფორმაცია, მცდარი, არაზუსტი, მოძველებული ან არასრულია (ან მცდარი, არაზუსტი, მოძველებული ან არასრული გახდება), ან ჯორჯიტას დამაჯერებელი საფუძველი აქვს, ეჭვი შეიტანოს იმაში, რომ ასეთი ინფორმაცია მცდარი, არაზუსტი, მოძველებული ან არასრულია, ჯორჯიტას უფლება აქვს, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეწყვიტოს მომხმარებლის „მომსახურება“.
3.2   სიის შედგენილობა და ინფორმაციის გავრცელება
3.2.1      ჯორჯიტა პირდაპირ ან არაპირდაპირ აგროვებს და „ვებგვერდზე“ აფიქსირებს შესაბამის ინფორმაციას პროდუქტებისა და მათი ხელმისაწვდომობის შესახებ. ჯორჯიტა გონივრულ ძალისხმევას მიმართავს, რომ აღნიშნული ინფორმაციის ხშირი განახლება უზრუნველყოს.
3.2.2      მომსახურების გაწევა ჯორჯიტას ან მისი ნებისმიერი მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ხორციელდება „როგორც არის” და „როგორც ხელმისაწვდომია” საფუძველზე, ყოველგვარი გარანტიებისა და პირობების გარეშე (პირდაპირ მითითებული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, კომერციული ფასეულობის,  სიზუსტის, კონკრეტული მიზნისთვის გამოსადეგობის, ქონებრივი უფლების, დაურღვევლობის გარანტიები, რომლებიც წარმოიშვება კანონის შესაბამისად ან სხვაგვარად კანონიერი გზით, საქმიანი ურთიერთობის პროცესში, გამოყენების ან ვაჭრობის დროს). ჯორჯიტა არ აკეთებს რაიმე სახის განცხადებას და არ იძლევა   გარანტიას, აშკარას ან ნაგულისხმევს, „ვებგვერდთან“ და „სერვისებთან“ დაკავშირებით. ჯორჯიტა არ იძლევა გარანტიას „ვებგვერდზე“ მომხმარებლების მიერ მოწოდებული ნებისმიერი „კონტენტის“ ან ინფორმაციის სისწორეზე. კანონით მაქსიმალურად გათვალისწინებული ხარისხით ჯორჯიტა უარყოფს ყველა სახის პასუხისმგებლობას, რომელიც გამომდინარეობს მომხმარებლის მიერ „ვებგვერდის“ გამოყენებიდან ან მასზე დაყრდნობიდან, სხვა მომხმარებლების მიერ მიღებული „სერვისებიდან“, გაკეთებული განცხადებებიდან და წარმოდგენილი გარანტიებიდან, აგრეთვე მომხმარებლების მიერ „ვებგვერდზე“ მოწოდებული „კონტენტიდან“ ან ინფორმაციიდან, ან რაიმე მოსაზრებიდან ან შეთავაზებიდან, რომელსაც ჯორჯიტა ან რომელიმე მომხმარებელი იძლევა ან გამოთქვამს რომელიმე მომხმარებლის ან ამ მომხმარებლის მიერ უზრუნველყოფილი „სერვისის“ შესახებ.
3.2.3      „ვებგვერდი“ შეიძლება დაკავშირებული იყოს მესამე მხარეების, ფილიალების და ბიზნესპარტნიორების სხვა „ვებგვერდებთან“. ჯორჯიტა არ აკონტროლებს და პასუხისმგებელი არ არის ამგვარი „ვებგვერდების“ ან მათ მიერ/მათი მეშვეობით უზრუნველყოფილ „კონტენტზე“, სიზუსტეზე, სანდოობაზე, საიმედოობაზე, ხარისხზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა „ვებგვერდზე“ არ ნიშნავს, რომ ჯორჯიტა მხარს უჭერს აღნიშნულ ბმულით დაკავშირებულ საიტს. მომხმარებელს შეუძლია საკუთარი რისკის ფასად გამოიყენოს აღნიშნული ბმულები და  „სერვისები”.
3.2.4      ჯორჯიტა არ არის და არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანის ან ვირუსის გამო, რომლითაც შეიძლება მომხმარებლის მოწყობილობები დაინფიცირდეს მომხმარებლის მიერ „ვებგევრდის“ წვდომის და გამოყენების, ან „ვებგვერდიდან“ რაიმე მასალის, მონაცემების, ტექსტის, სურათების, ვიდეო ან აუდიო „კონტენტის“ ჩამოტვირთვის გამო. თუ მომხმარებელი უკმაყოფილოა „ვებგვერდით“, მისთვის ერთადერთი გამოსავალია „ვებგევრდის“ გამოყენების შეწყვეტა.
3.2.5      თუ ჯორჯიტა დაადგენს, რომ მას თაღლითური, არაზუსტი ან არასრული ინფორმაცია მიაწოდეთ, მათ შორის უკუკავშირის საშუალებით, ჯორჯიტა უფლებას იტოვებს, დაუყოვნებლივ შეაჩეროს თქვენი წვდომა „ვებგევრდზე“ ან თქვენს ნებისმიერ ანგარიშზე ჯორჯიტასთან და ისეთი შინაარსის განცხადებას გააკეთებს თქვენი სახელის გასწვრივ, როგორც ეს განსაზღვრულია ჯორჯიტას მიერ საკუთარი ბიზნესის და მომხმარებლის ინტერესების დასაცავად. ვალდებული იქნებით, აუნაზღაუროთ ჯორჯიტას თქვენი არასწორი განცხადებების ან თაღლითური გამოხმაურების შედეგად მიყენებული ზარალი, რამაც უარყოფითად იმოქმედა ჯორჯიტაზე ან მის მომხმარებლებზე.
3.3         „კონტენტის“ საკუთრების უფლება და საავტორო უფლებები წვდომის დროს
3.3.1      „ვებგვერდზე“ მითითებული „კონტენტი“ მოიცავს:
 • თქვენს სახელს და გვარს;
 • მოწყობილობას, რომელსაც „ვებგევრდზე“ იყენებთ;
 • ქალაქს და ქვეყანას, სადაც ცხოვრობთ;
 • საკონტაქტო მონაცემებს (ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი);
 • დემოგრაფიულ ცნობებს(სქესი, დაბადების თარიღი);
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერს, საბუთის გამცემ ქვეყანას;
 • ინფორმაციას თქვენს მიერ „სერვისების“ გამოყენების შესახებ, „სერვისების“ გამოყენების გზით თქვენს მიერ ან თქვენთან დანიშნული შეხვედრების ისტორიას;
 • ინფორმაციას დაგროვების ბარათის შესახებ;
 • სადებეტო / საკრედიტო ბარათის ნომრის პირველ 6 და ბოლო 4 ციფრს, ბარათის მფლობელის სახელს და გვარს და ტრანზაქციის უნიკალურ კოდს;
 • ჯორჯიტას საშუალებით შეძენილი “სერვისებს” / პროდუქტების საფასურის გადახდის ოპერაციებს;
 • სხვა ინფორმაციას, რომელიც ნებაყოფლობით მოგვაწოდეთ;
 • ინფორმაცია, რომელიც ჯორჯიტამ უშუალოდ ან არაპირდაპირი გზით შეაგროვა მომხმარებლებისგან , ჯორჯიტას ეკუთვნის. ჯორჯიტას მიერ „ვებგევრდზე“ გამოქვეყნებული და საავტორო უფლებებით დაცული კონტენტის კოპირება ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის ან მოგების მისაღებად, საავტორო უფლებების დარღვევა იქნება და ჯორჯიტა დაიცავს თავის უფლებებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
 
3.3.2      ჯორჯიტა უფლებას აძლევს მომხმარებელს დაათვალიეროს და წვდომა ჰქონდეს „ვებგვერდზე“ ან „ვებგევრდის“ საშუალებით ხელმისაწვდომ „კონტენტზე“ მხოლოდ ამ „ხელშეკრულების“ შესაბამისად შეკვეთის განთავსების, მიღების, მიწოდების და კომუნიკაციის მიზნით. „ვებგვერდის“ „კონტენტი“, ინფორმაცია, ტექსტი, გრაფიკული მასალა, სურათები, ლოგოები, ღილაკების პიკტოგრამები, პროგრამული კოდები, დიზაინი, და „ვებგევრდზე“ „კონტენტის“ შეგროვება, განთავსება და შეკრება (ერთობლივად, ჯორჯიტას კონტენტი”) ჯორჯიტას საკუთრებას წარმოადგენს და დაცულია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების, სასაქონლო ნიშნის და სხვა შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისად. მომხმარებელმა არ უნდა შეცვალოს ჯორჯიტას „კონტენტი“ ან რაიმე ფორმით მოახდინოს მისი რეპროდუცირება, გამოფენა, საჯაროდ გამოქვეყნება, დისტრიბუცია ან სხვაგვარად გამოყენება, საზოგადოებრივი ან კომერციული მიზნებისათვის, ან პირადი სარგებლის მისაღებად.
3.4         პროდუქციის შეძენა
3.4.1      პროდუქციის ყიდვის პროცესი იწყება პროდუქციის ძებნის ფუნქციის გამოყენებით. მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ პროდუქტს, შემდგომ ირჩევს საბანკო ბარათს, რომლითაც სურს შეკვეთის საფასურის გადახდა.
3.4.2      ყიდვის დადასტურებისას შეკვეთის ინფორმაცია გადაეცემა მაღაზიას. მაღაზიას ამ ეტაპზე არ გადაეცემა მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია.
3.4.4      ვინაიდან ჯორჯიტას ბაზაში არსებული მონაცემები განახლებადია მხოლოდ გარკვეული პერიოდულობით და მასში მყისიერად არ ისახება მაღაზიის საწყობში განხორციელებული ცვლილებები, ჯორჯიტა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მომხმარებლის მიერ შეკვეთაში მითითებული პროდუქტი ნამდვილად იქნება მარაგში.
3.4.5      შემდეგი ნაბიჯია პროდუქტის ნაშთის გადამოწმება მაღაზიის ელექტრონულ ბაზაში. შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ მომხმარებლის მიერ მითითებული რაოდენობები სრულად არ იძებნება მაღაზიაში ჯორჯიტა ატყობინებს (სატელეფონო ზარით ან სმსით) მომხმარებელს რომ პროდუქტი არასრულადაა მარაგში
3.4.6      თუ მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი რომელიმე პროდუქტი არასრულადაა მარაგში ჯორჯიტა ეკითხება მომხმარებელს სურს თუ არა შეკვეთის გაფორმება, მიუხედავად აღნიშნული გარემოებებისა. მომხმარებელს პასუხის გასაცემად ეძლევა 1 საათი. თუ მომხმარებელი ამ დროის განმავლობაში პასუხს არ დააფიქსირებს, ჯორჯიტა ავტომატურად აუქმებს შეკვეთას და სრულად უბრუნებს მომხმარებელს გადახდილ თანხას.
3.4.7      შემდეგ ეტაპზე შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია მისდის კონკრეტული მაღაზიის თანამშრომელს, რის შემდეგაც ის ახდენს შეკვეთაში არსებული პროდუქციის მოძიება/შეგროვებას. თუ თანამშრომელმა აღმოაჩინა, რომ საწყობში არასრულად არის წარმოდგენილი რომელიმე პროდუქტი, ის ამის შესახებ ატყობინებს ჯორჯიტას სისტემას. ჯორჯიტა თავის მხრივ ამის შესახებ ატყობინებს მომხმარებელს და ეკითხება სურს თუ არა შეკვეთის გაფორმება, მიუხედავად აღნიშნული გარემოებისა. მომხმარებელს პასუხის გასაცემად ეძლევა 2 საათი. თუ მომხმარებელი ამ დროში პასუხს არ დააფიქსირებს ჯორჯიტა აუქმებს შეკვეთას და უბრუნებს მომხმარებელს გადახდილ თანხას სრულად.
3.4.8      იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი მიუთითებს პროდუქციის მაღაზიიდან გატანას, შეკვეთილი პროდუქციის პაკეტი ინახება მაღაზიაში მომხმარებლისთვის შეკვეთიდან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში. თუ მომხმარებელი არ გამოცხადდა ამ პერიოდის განმავლობაში შეკვეთილი პროდუქციის წასაღებად, შეკვეთა უქმდება, თანამშრომელი აბრუნებს ყველა მედიკამენტს საწყობში და მომხმარებელს არ უბრუნდება გადახდილი თანხა.
3.4.9      საკურიერო მომსახურების შემთხვევაში ჯორჯიტა არ არის პასუხისმგებელი მაღაზიიდან გასული პაკეტის დროულ და უნაკლო მიტანაზე მომხმარებელთან, აღნიშნულზე სრულად პასუხისმგებელია შესაბამისი საკურიერო მომსახურების მიმწოდებელი.
 1. მიმოხილვა და უკუკავშირი
3.5.1      ამ „ვებგვერდის“ გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, გაზიარებული თქვენსა და ჯორჯიტას ან /პროვაიდერს შორის ექვემდებარება ჩვენს „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას“.
3.5.2      მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი  იმ „კონტენტისთვის“, რომელსაც თქვენ წარადგენთ „ვებგევრდზე” გამოსაქვეყნებლად.
3.5.3      ასევე თანხმდებით, რომ ჯორჯიტა შეიძლება დაგიკავშირდეთ ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ან კომუნიკაციის ნებისმიერი სხვა ელექტრონული საშუალებით, შემდეგი მიზნებისათვის:
3.6.3.1  გამოხმაურების/უკუკავშირის მისაღებად „ვებგევრდთან“ ან ჯორჯიტას „სერვისებთან“ დაკავშირებით; და/ან
3.6.3.2  თქვენი შეფასებების თუ მიმოხილვის გამო რაიმე საჩივართან, ინფორმაციასთან ან შეკითხვასთან დაკავშირებით; და/ან
3.6.3.3  შესაბამისი „სერვისების“ მისაღებად; და
3.6.3.4  თანხმდებით, რომ ამგვარი კომუნიკაციის შემთხვევაში მაქსიმალურად ითანამშრომლებთ ჯორჯიტასთან.
4. „კონტენტთან“ დაკავშირებული უფლებები და მოვალეობები
4.1         ამით ჯორჯიტა აცნობებს მომხმარებლებს, რომ მათ არ აქვთ უფლება განათავსონ, გამოაჩინონ, ატვირთონ, შეცვალონ, გამოაქვეყნონ, გადასცენ, განაახლონ ან გააზიარონ ინფორმაცია, რომელიც:
4.1.1      სხვა პირს ეკუთვნის და მასზე მომხმარებელს უფლება არ აქვს;
4.1.2      არის უაღრესად საზიანო, შეურაცხმყოფელი, მკრეხელური, ცილისმწამებლური, უხამსი, პორნოგრაფიული, პედოფილური, სხვისი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შემლახველი, სიძულვილის გამომხატველი, ან რასობრივი და ეთნიკური თვალსაზრისით მიუღებელი, დამამცირებელი, ფულის გათეთრების ან აზარტული თამაშების წამახალისებელი და ხელშემწყობი, ან ნებისმიერი სახით არაკანონერი;
4.1.3      ზიანს აყენებს არასრულწლოვნებს რაიმე ფორმით;
4.1.4      არღვევს პატენტის, სასაქონლო ნიშნის, საავტორო უფლებების ან საკუთრების სხვა უფლებას;
4.1.5      არღვევს ნებისმიერ ამჟამად მოქმედ კანონს;
4.1.6      ატყუებს ან შეცდომაში შეჰყავს ადრესატი ამგვარი შეტყობინებების წარმოშობასთან დაკავშირებით ან იძლევა რაიმე ინფორმაციას, რომელიც შეურაცხმყოფელია ან საფრთხის შემცველი;
4.1.7      სხვა პირის სახელით მოქმედებს;
4.1.8      შეიცავს პროგრამულ ვირუსებს ან სხვა კომპიუტერულ კოდებს, ფაილებს ან პროგრამებს, რომლებიც შექმნილია კომპიუტერული რესურსის ფუნქციონირების შეფერხების, განადგურების ან შეზღუდვის მიზნით;
4.1.9      საფრთხეს უქმნის საქართველოს ერთიანობას, მთლიანობას, თავდაცვას, უსაფრთხოებას ან სუვერენიტეტს, მეგობრულ ურთიერთობებს უცხო სახელმწიფოებთან, ან საზოგადოებრივ წესრიგს ან ახდენს რაიმე დასჯადი დანაშაულის ჩადენის სტიმულირებას, ან ხელს უშლის რაიმე დანაშაულის გამოძიებას, ან შეურაცხყოფს რომელიმე სხვა ერს.
4.2         მოხმარებლებს ასევე ეკრძალებათ:
4.2.1      ჯორჯიტას „კონტენტის“ მთლიანობის ან უსაფრთხოების დარღვევა ან ამის მცდელობა;
4.2.2      ნებისმიერი ინფორმაციის (სამუშაო ადგილის, შეტყობინებების და ჰიპერბმულის ჩათვლით) განთავსება „ვებგვერდზე“ ან მისი მეშვეობით, რაც ხელისშემშლელია ან კონკურენტულია ჯორჯიტას მიერ მომსახურების მიწოდებასთან მიმართებაში;
4.2.3      „ვებგვერდზე” არასრული, ყალბი ან არაზუსტი ინფორმაციის განთავსება;
4.2.4      სხვა მომხმარებლებთან არასასურველი კომუნიკაციების დამყარება;
4.2.5      ნებისმიერი ძრავის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ხელსაწყოს, აგენტის ან სხვა მოწყობილობის ან მექანიზმის გამოყენებით (მაგალითად, სპაიდერები, რობოტები, ავატარები ან ინტელექტუალური აგენტები) „ვებგვერდზე” ნავიგაციის ან ძიების მიზნით;
4.2.6      „ვებგვერდის“ ნებისმიერი ნაწილის გაშიფვრის, დაშლის, ან უკუღმა აწყობის მცდელობა;
4.2.7      ნებისმიერი ფორმით კოპირება ან დუბლირება ჯორჯიტასს ნებისმიერი კონტენტის ან ვებგვერდიდან ხელმისაწვდომი სხვა ინფორმაციის მისაღებად;
4.2.8      ჯორჯიტას ნებისმიერი კონტენტის კადრირება, ცხელი ან ღრმა ბმულების გამოყენება;
4.2.9      პროგრამული უზრუნველყოფის ციფრული უფლებების მართვის, გამოყენების წესების ან უსაფრთხოების სხვა მახასიათებლების გვერდის ავლა ან გამორთვა.
4.3         მას შემდეგ, რაც ჯორჯიტა თავად მოიპოვებს ან დაზარალებული პირისგან მიიღებს ზემოხსენებულიდან რომელიმე ინფორმაციას, ის უფლებამოსილია გათიშოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ეწინააღმდეგება 4.1 და 4.2 პუნქტებს. ამასთან ჯორჯიტა უფლებამოსილია შეინახოს ამგვარი ინფორმაცია და თანმხლები ჩანაწერები, სულ მცირე, 90 (ოთხმოცდაათი) დღის განმავლობაში, სამთავრობო უწყებებისთვის გადასაცემად, თუ გამოძიების მიზნებისათვის.
4.4         მომხმარებლის მიერ მოქმედი კანონების, წესების ან დებულებების ან „ხელშეკრულების“ („კონფიდენციალურობის პოლიტიკის“ ჩათვლით) შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ჯორჯიტას უფლება აქვს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მომხმარებლის მიერ „ვებგვერდზე“ წვდომის ან გამოყენების უფლებები და „სერვისები“ და / ან მოაშოროს არასასურველი ინფორმაცია „ვებგვერდიდან.“
4.5         ჯორჯიტას შეუძლია გაამჟღავნოს ან გასცეს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია იმ შემთხვევაში, თუ ამის გაკეთება მოეთხოვება კანონით, ან ზედამხედველობის ორგანოს/უწყების თუ სამართალდამცავი ორგანოს მიერ, ან როდესაც ჯორჯიტა, თავისი შეხედულებისამებრ, საჭიროდ თვლის, რომ დაიცვას თავისი ან სხვისი უფლებები, თავიდან აიცილოს რომელიმე პირის ან ქონების ზიანი, შეებრძოლოს თაღლითობას და საკრედიტო რისკს, უზრუნველყოს წინამდებარე პირობების შესრულება ან გამოყენება.
4.6         ჯორჯიტა პატივს სცემს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და წინააღმდეგია ინტელექტუალური საკუთრების რაიმე უფლების ნებისმიერი დარღვევის.
5. შეწყვეტა
5.1         ჯორჯიტა უფლებას იტოვებს შეტყობინების გარეშე შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის წვდომა „ვებგევრდზე“ და „სერვისებზე“ და გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა საშუალება იმ შემთხვევებში, როდესაც:
5.1.1      მომხმარებელი არღვევს ამ „ხელშეკრულების“ პირობებს;
5.1.2      მესამე მხარე აცნობებს თავისი რომელიმე უფლების დარღვევის შესახებ „ვებგევრდის “ ან „სერვისების“ გამოყენების შედეგად;
5.1.3      ჯორჯიტა ვერ შეძლებს მომხმარებლის მიერ ჯორჯიტასთვის მიწოდებული ინფორმაციის გადამოწმებას ან ავთენტიფიკაციას;
5.1.4      ჯორჯიტას აქვს საფუძვლიანი ეჭვი ასეთი მომხმარებლის მხრიდან რაიმე უკანონო, თაღლითური ან შეურაცხმყოფელი საქმიანობის შესახებ; ან
5.1.5      ჯორჯიტას მიაჩნია, რომ მომხმარებლის ქმედებებმა შეიძლება მისი, სხვა მომხმარებლების ან ჯორჯიტას იურიდიული პასუხისმგებლობა გამოიწვიოს, ან რომ ისინი „ვებგევრდის“ ინტერესების საწინააღმდეგოა.
5.2         დროებით შეჩერებული, უსასრულოდ შეჩერებული ან შეწყვეტილი სტატუსი მომხმარებელს უკრძალავს „ვებგვერდის“ გამოყენებას იმავე ანგარიშით, სხვა ანგარიშით ან ხელახლა რეგისტრირებული ახალი ანგარიშით. ზემოაღნიშნული მიზეზების გამო შეწყვეტის შემდეგ, ასეთ მომხმარებელს აღარ უნდა ჰქონდეს წვდომა “ვებგვერდზე” დაცულ თავისივე მონაცემებზე, შეტყობინებებზე, ფაილებზე და სხვა მასალებზე.
5.3         თუ საკუთარი ანგარიშის წაშლა გსურთ, ამის გაკეთება შეგიძლიათ ჩვენს გუნდთან დაკავშირებით მისამართზე: info@euro-line.ge.
 
6.  პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
6.1  არავითარ შემთხვევაში, მათ შორის არც დაუდევრობით, და არა მხოლოდ, არც ჯორჯიტა, არც მისი რომელიმე დირექტორი, ოფიცერი, თანამშრომელი, აგენტი, წარმომადგენელი (ერთობლივად, „დაცული პირები”) პასუხისმგებელი არ არის ნებისმიერ პირდაპირ, არაპირდაპირ, საგანგებო, შემთხვევით, თანმდევ, ან ნებისმიერი სახის ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია ან პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება „ვებგვერდის“ გამოყენებას, ან გამოყენების შეუძლებლობას, „აპლიკაციას“ ან მასში შემავალ „კონტენტს“, მასალებს, ფუნქციებს და სერვისებს, მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის მიწოდებას „აპლიკაციის“ საშუალებით, დაკარგულ ბიზნესს ან დაკარგულ მომხმარებლებს. არავითარ შემთხვევაში დაცული პირები არ იქნებიან პასუხისმგებელი:
6.1.1      ნებისმიერ კონტენტზე, რომელიც განთავსებული, გადაცემული, გაცვლილი ან მიღებული იქნა ნებისმიერი მომხმარებლის ან სხვა პირის სახელით ან „ვებგვერდზე“ ან მისი მეშვეობით;
6.1.2      თქვენ მიერ გადაცემული ინფორმაციაზე თუ მონაცემებზე ნებისმიერ უნებართვო წვდომაზე ან მათ შეცვლაზე; ან
6.1.3      „მომსახურებასთან“ დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა საკითხზე.
 
7. შენარჩუნება და განადგურება
7.1 ჩვენ გვაქვს უფლება, შევინახოთ „თქვენი“ ინფორმაცია მანამ, სანამ აქტიურია „თქვენი“ „სერვისების“ ანგარიში და საჭიროა „თქვენთვის“ „სერვისების“ მოწოდება. ასეთ ინფორმაციას არ შევინახავთ იმ ვადაზე მეტ ხანს, რაც საჭირო იქნება იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც ეს ინფორმაცია შესაძლოა კანონიერად გამოვიყენოთ ან სხვაგვარად მოითხოვდეს იმ დროს მოქმედი კანონი.
8. მოქმედი კანონმდებლობა და დავების მოგვარება
8.1 თქვენ ეთანხმებით, რომ წინამდებარე „ხელშეკრულება“ და ნებისმიერი სახელშეკრულებო ვალდებულება ჯორჯიტას და მომხმარებელს შორის რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
8.2 ნებისმიერი დავა, პრეტენზია ან უთანხმოება, რომელიც წარმოიშობა ამ ხელშეკრულებიდან ან მას ეხება, მათ შორის, წინამდებარე „ხელშეკრულების“ მოქმედების ფარგლებს ან მიზანშეწონილობას, ან „ვებგვერდის“ ან იმ „სერვისების“ ან ინფორმაციის გამოყენებას, რომელზეც მას წვდომის საშუალება აქვს, განისაზღვრება საქართველოს შესაბამისი სასამართლოების მიერ. 
9. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.1  თუ მომხმარებელს რაიმე შეკითხვები ექნება ჯორჯიტასთან, წინამდებარე ხელშეკრულებასთან „მომსახურებასთან“ ან ზემოხსენებულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ჯორჯიტას მომხმარებელთა დახმარების მისაღებად შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ელ.ფოსტის შემდეგი მისამართი: info@euro-line.ge.
10. დანაწევრება
10.1  თუ საქართველოს შესაბამისი სასამართლოები „ხელშეკრულების“ რომელიმე დებულებას ბათილად მიიჩნევენ  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მაშინ აღნიშნული დებულება გამოირიცხება ხელშეკრულებიდან, ხოლო „ხელშეკრულების“ დარჩენილი ნაწილი განმარტებული იქნება ასეთი გამორიცხული დებულების გარეშე და ძალაში იქნება „ხელშეკრულების“ პირობების შესაბამისად; ამასთან, „ხელშეკრულება“ განმარტებული უნდა იქნეს იმგვარად, რომ მოქმედი კანონით დაშვებულთან მაქსიმალური შესაბამისობით ითვალისწინებდეს გამორიცხული დებულების მნიშვნელობასა და განზრახვას, როგორც ეს განსაზღვრულია აღნიშნული შესაბამისი სასამართლოების მიერ.
11. უარი
11.1  წინამდებარე „ხელშეკრულების“ არც ერთი დებულება არ ჩაითვლება უარის თქმათ უფლებაზე და არც ერთი დარღვევა არ იქნება გამართლებული, თუკი ასეთი უარი ან თანხმობა წერილობითი ფორმით არ იქნება გაფორმებული ჯორჯიტას მიერ. ჯორჯიტას მხრიდან ნებისმიერი თანხმობა, ან უარის თქმა უფლებაზე თქვენს დარღვევასთან დაკავშირებით, აშკარა იქნება თუ ნაგულისხმევი, არ წარმოადგენს თანხმობას, ან უარს რაიმე სხვა ან მომდევნო დარღვევის შემთხვევაში.
„თქვენ“ წაკითხული გაქვთ წინამდებარე „პირობები“ და ეთანხმებით მათში მოცემულ ყველა დებულებას.